Algemene voorwaarden

1. Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst waarbij White Labels zich ertoe verbindt aan de klant diensten te leveren. De uit te voeren diensten worden omschreven in de offerte.

2. Totstandkoming van de overeenkomsten

Deze algemene voorwaarden vormen, samen met de offerte en hun eventuele bijlagen, de volledige overeenkomst tussen White Labels en de klant. De bepalingen van deze overeenkomst maken deel uit van de voorwaarden van iedere bestelling die door de klant wordt gedaan voor de goederen en vervangen ieder tegengesteld beding in elke bestelling, bestelbon, factuur, e-mail of andere briefwisseling of soortgelijke document van de klant.

De overeenkomst tussen White Labels en de klant komt tot stand zodra de klant akkoord gaat met de bepalingen van de overeenkomst. Dit vereist geen getekend document, in zoveel exemplaren als er partijen zijn. Partijen kunnen geldig toestemming geven via sms, een e-mail, per brief of fax, door een bestelling te plaatsen of door een voorschot of factuur te betalen.

Deze overeenkomst zal in alle gevallen voorrang hebben op alle algemene voorwaarden van de klant, zelfs als deze zouden bepalen dat ze alleen geldig zijn. Uitzonderingen op deze algemene voorwaarden zijn enkel geldig indien beide partijen deze schriftelijk hebben aanvaard.

Door White Labels overgemaakte offertes blijven gedurende 30 dagen geldig na de verzending ervan aan de klant.

White Labels kan – zonder motivatie – een bestelling, geheel of gedeeltelijk, weigeren.

Als de klant een bestelling – geheel of gedeeltelijk – annuleert, is hij gehouden tot betaling van een vergoeding van 20% van het totaalbedrag van de bestelling met een minimum van 200 euro (excl. btw).

3. Duur – Beëindiging

De overeenkomst tussen White Labels en de klant wordt afgesloten voor onbepaalde duur, tenzij een andere duurtijd werd overeengekomen tussen de partijen.

Elke partij heeft het recht om de overeenkomst te allen tijde te beëindigen mits het naleven van een opzegtermijn van drie maanden. De opzegging dient per aangetekend schrijven aan de wederpartij ter kennis te worden gebracht.

Elke niet-nakoming door de klant van een van zijn verplichtingen, ook ten gevolge van vereffening, faillissement, staking van betaling, aanvraag tot aanstelling van een voorlopig bewindvoerder of wanneer de klant voldoet aan de voorwaarden voor een faillissement of elk verzuim vanwege de klant om enige verplichting na te komen, met inbegrip van de niet-betaling van enig bedrag op vervaldag ervan, geeft White Labels het recht om de lopende overeenkomsten van rechtswege, zonder voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst en met onmiddellijke uitwerking ontbonden te verklaren door verzending aan de klant van een aangetekende brief, zonder dat White Labels tot enige schadeloosstelling is gehouden.

4. Prijzen

De prijzen worden omschreven in de offerte en zijn opgegeven in euro en zonder btw en hebben enkel betrekking op de diensten zelf.

Alle andere rechten, heffingen, belastingen enz. die op deze overeenkomst gewoonlijk van toepassing zijn of in de toekomst zullen zijn, zijn ten laste van de klant.

Afbeeldingen op websites, brochures, etc. zijn enkel ter illustratie en kunnen elementen bevatten die niet in de prijs zijn inbegrepen.

De vervoer-, verzekerings- en verpakkingskosten zullen apart aan de klant worden aangerekend.

5. Prijsindexering – Prijswijziging

                Indien de overeenkomst tussen White Labels en de klant gedurende meer dan één jaar van toepassing zou blijven, heeft White Labels het recht jaarlijks de prijzen aan te passen volgens volgende formule:

P = P0 (0,2 + X1/X0 x 0,4 + Y1/Y0 x 0,4) 

P = nieuwe prijs

P0 = basisprijs op de datum van de Offerte

X1 = de gewijzigde nationale referentie loonkosten ten tijde van de levering van de goederen, zoals gepubliceerd door Agoria;

X0 = de nationale referentie loonkosten voorafgaand aan het afsluiten van de overeenkomst, zoals gepubliceerd door Agoria;

Y1 = de gewijzigde kosten ten tijde van de levering van de diensten, zoals gepubliceerd door Agoria;

Y0 = de oorspronkelijke kosten voorafgaand aan het afsluiten van de overeenkomst, zoals gepubliceerd door Agoria.

Daarnaast heeft White Labels steeds het recht om andere prijswijzigingen door te voeren. De klant zal door White Labels minstens één maand voor de inwerkingtreding van de wijziging per e-mail op de hoogte worden gebracht. De klant heeft vanaf het ogenblik van deze kennisgeving twee maanden de tijd om de overeenkomst per aangetekend schrijven te beëindigen.

6. Betalingsvoorwaarden

De betaling dient te gebeuren uiterlijk binnen de 30 dagen na de ontvangst van de factuur door de klant.

De betalingen dienen te gebeuren in dezelfde munt als de factuur.

Bij niet naleving van een vervaldag brengen alle bedragen die de klant verschuldigd blijft, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, een interest op gelijk aan de referentierentevoet voor achterstallige betalingen, zoals bepaald in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. 

7. Levering

Indien er goederen worden geleverd, zijn deze leverbaar Ex-Works (zoals bepaald in de INCOTERMS 2020). Dit betekent dat zodra White Labels de bestelde, verpakte goederen heeft klaargezet voor aflevering op haar maatschappelijke zetel, het risico over deze goederen overgaat op de klant en het transport van de goederen op kosten en risico van de klant plaatsvindt.

Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke overeenkomst, hebben alle leverings- en uitvoeringstermijnen een indicatief karakter. Gedeeltelijke leveringen zijn toegestaan. White Labels is in geen enkel geval aansprakelijk voor een laattijdige levering en/of uitvoering, noch zal de klant aanspraak kunnen maken op een schadeloosstelling van welke aard ook.

Elk geval van overmacht, zoals voorzien in artikel 8, en elke gebeurtenis die buiten de controle van White Labels valt of die hij redelijkerwijze niet kon voorzien bij de aanvang van de overeenkomst, brengt de schorsing van de indicatieve leveringstermijn mee en dit gedurende de gehele duur van de gebeurtenis die de levering of uitvoering binnen de afgesproken termijn verhindert.

Indien de levering of uitvoering niet kan plaatsvinden ten gevolge van een gebeurtenis die zich voordoet als gevolg van een daad of een verzuim van de klant, ongeacht de oorzaak ervan: (i) zullen partijen een nieuwe leverings- of uitvoeringsdatum; of (ii) indien geen nieuwe leverings- of uitvoeringsdatum wordt overeengekomen en de goederen of diensten niet volledig zijn betaald, is de klant gehouden het volledig bedrag van de bestelde goederen of diensten onmiddellijk te betalen.

8. Overmacht

White Labels zal van iedere  aansprakelijkheid worden ontheven wegens de niet-nakoming van enige verplichting hem opgelegd door deze overeenkomst voor de duur en de reikwijdte van een dergelijk verzuim, indien deze niet nakoming wordt veroorzaakt door gebeurtenissen die aan zijn redelijke controle ontsnappen, met inbegrip van, doch niet beperkt tot (i) natuurrampen; (ii) oproer; (iii) terrorisme; (iv) oorlog en militaire operaties; (v) daden of nalatigheden van de overheid; (vi) staking en lock-out; (vii) brand en waterschade; (viii) epidemieën en pandemieën. De absolute onmogelijkheid is niet vereist.

9. Klachten

Alle klachten betreffende de geleverde diensten, alsook betreffende de facturen van White Labels, dienen binnen de zeven (7) kalenderdagen aan White Labels te worden overgemaakt. Klachten die na het verstrijken van deze termijn worden ingediend, kunnen niet worden aanvaard.

10. Aansprakelijkheid van White Labels

White Labels wijst elke aansprakelijkheid van de hand voor potentiële schade ten gevolge van een daad van de klant.

White Labels zal in geen geval aansprakelijk zijn voor winstderving of onderbreking van de activiteiten, verlies van contracten, verlies van klanten, verlies van goodwill, financiële kosten, of elke onrechtstreekse of immateriële schade, of voor schade geleden door derden ongeacht de reden voor de vordering of de rechtsleer waarop deze schade-eis is gebaseerd.

De totale aansprakelijkheid van White Labels in verband met het toepassingsgebied van deze algemene voorwaarden voor zowel contractuele als buitencontractuele schade is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat aan de klant werd gefactureerd, met in ieder geval een maximum van 5.000 euro per schade en per kalender jaar.

11. Intellectuele eigendom

Door het verlenen van de diensten vindt er geen overdracht van intellectuele eigendom tussen de partijen plaats, tenzij dit expliciet andersluidend werd overeengekomen tussen de partijen (bijvoorbeeld in de offerte). Alle documenten, logo’s, merken, auteursrechten, patenten, materiaal, teksten en websites en alle intellectuele eigendomsrechten (samen de “Ontwerpen”) blijven eigendom van White Labels. De klant mag deze Ontwerpen niet reproduceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van White Labels.

12. Afwervingsverbod

Tenzij in geval van uitdrukkelijk akkoord van White Labels, zal de klant er zich, gedurende een periode van twaalf (12) maanden na de beëindiging van de overeenkomst, van weerhouden om werknemers of andere bij White Labels betrokken personen in dienst te nemen, of klanten, afnemers en/of leveranciers van White Labels ertoe aanzetten of trachten ertoe aan te zetten hun contacten met White Labels geheel of gedeeltelijk te beëindigen of nadelig te wijzigen, zowel op directe als op indirecte wijze.

In geval van schending van de bepalingen van dit artikel zal White Labels gerechtigd zijn tot het vorderen van een forfaitaire schadevergoeding van € 5.000 per inbreuk, onverminderd haar recht om de werkelijk geleden schade te vorderen.

13. Geheimhouding

De klant is gehouden alle informatie die tussen de partijen met betrekking tot deze algemene voorwaarden en de onderliggende overeenkomsten wordt uitgewisseld, strikt vertrouwelijk te behandelen, hij mag deze informatie niet aan derden op enige manier ook onthullen en hij mag ze uitsluitend gebruiken voor de doeleinden van deze overeenkomst. Deze verplichting blijft van toepassing gedurende 5 (vijf) jaar nadat deze overeenkomst is verstreken of om welke reden ook werd beëindigd. Dit artikel is niet van toepassing op informatie die (i) algemeen bekend is; (ii) al bekend is aan de ontvanger; (iii) zonder beperking aan een derde wordt onthuld; (iv) autonoom wordt ontwikkeld; of (v) wordt onthuld in overeenstemming met een gerechtelijke eis of een gerechtelijk bevel.

Door het plaatsen van een bestelling gaat de klant akkoord dat White Labels de maatschappelijke of handelsbenaming van de klant mag gebruiken voor commerciële doeleinden.

14. Data Privacy

Partijen zullen alle persoonsgegevens behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming van 27 april 2016. De informatie die door een partij wordt verstrekt, wordt door de andere partij alleen gebruikt als dit noodzakelijk is voor het sluiten en uitvoeren van de overeenkomst, inclusief deze algemene voorwaarden, en voor de bedrijfsvoering van de andere partij. Gegevens worden alleen aan derden verstrekt als dit nodig is voor de bovengenoemde doeleinden. Door het overdragen van persoonsgegevens aan een partij, verklaart de andere partij dat hij over de nodige autorisaties beschikt om dit te doen. De klant geeft aan White Labels de toestemming om deze gegevens te gebruiken voor marketing doeleinden.

15. Overdraagbaarheid

Het is de klant niet toegestaan zijn rechten en verplichtingen zoals vermeld in de overeenkomst gedeeltelijk of volledig over te dragen aan derden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier. 

White Labels behoudt zich het recht voor zijn verplichtingen zoals vermeld in de overeenkomst volledig of gedeeltelijk over te dragen aan een derde partij en zijn verplichtingen uit te besteden zonder dat hij daartoe de toestemming van de klant nodig heeft.

16. Diversen

De titels, woorden of zinnen aan de hoofding van de verschillende artikelen of onderdelen daarvan, zijn enkel opgenomen om de lezing van de overeenkomst en verwijzingen naar bepalingen te vergemakkelijken. Zij zijn geen deel van de overeenkomst en definiëren, beperken of beschrijven geenszins de draagwijdte of inhoud van het artikel of de paragraaf waarop zij betrekking hebben.

White Labels kan niet geacht worden afstand te hebben gedaan van een recht of aanspraak die zij heeft onder

of ten gevolge van deze overeenkomst, tenzij deze afstand schriftelijk is meegedeeld.

Mededelingen, kennisgevingen of aanvaardingen kunnen geldig worden gegeven per e-mail, brief, fax of sms, tenzij een dwingende wetsbepaling een andere vorm oplegt. Als de communicatie betrekking heeft op de aansprakelijkheid van White Labels moet de eerste communicatie steeds bevestigd worden door een aangetekende brief.  De afzender van een communicatie moet in staat zijn om de juiste verzending en ontvangst te bewijzen.

Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot haar voorwerp en de hierin beschreven transacties en vervangt desgevallend alle eerdere overeenkomsten en afspraken tussen de partijen met betrekking tot het voorwerp ervan en de erin overwogen transacties.

Deze overeenkomst kan alleen worden gewijzigd mits het schriftelijk akkoord van beide partijen. 

17. Toepasselijk recht en voorwaarden 

Het Belgische recht is van toepassing op deze algemene voorwaarden en de onderliggende overeenkomsten.

18. Bevoegde rechtbanken

Elk geschil betreffende de inwerkingtreding, de geldigheid, de interpretatie, de uitvoering, de    schorsing, de beëindiging en de gedwongen tenuitvoerlegging van deze algemene voorwaarden en de onderliggende overeenkomsten zal uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.